Challenges wedstrijdreglement


Wedstrijdregelement AA Drink Padel Challenge

ARTIKEL 1 - Organisator
De wedstrijd AA Drink Challenge (hierna: de Wedstrijd) wordt georganiseerd door UNITED SOFT DRINKS B.V., met maatschappelijke zetel te Reactorweg 69, 3504 AA Utrecht, Nederland (hierna de ‘Organisator’). Dit reglement bevat de voorwaarden en de regels die worden toegepast op de Wedstrijd. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk.

ARTIKEL 2 – Deelname
Elke deelnemer aan de actie dient woonachtig te zijn op een Belgisch, Duits of Nederlands (post)adres. Alleen natuurlijke personen met een minimumleeftijd van 15 jaar, kunnen aan de Wedstrijd deelnemen. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de Wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de Wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname:
• Werknemers van de Organisator en de met haar verbonden organisaties en partners
• Hun familieleden in de eerste graad of personen die op hetzelfde adres wonen.

De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de Organisator voor deelname aan de wedstrijd. Wie een prijs wint, zonder volledig te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding of enig verhaal. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de Wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

ARTIKEL 3 – Wijze van deelname
Iedereen met een geregistreerd AA Drink account dat gekoppeld is aan of de persoonlijke Fitbit-account van de deelnemer en/of de persoonlijke Strava-account van de deelnemer kan deelnemen aan deze wedstrijd. Om deel te nemen aan deze wedstrijd dienen deelnemers tijdens de periode van 01/09/2023 en 31/10/2023 in totaal 2 0,5L AA Drink producten te kopen, de codes in te vullen en foto te uploaden met je padelbuddies. Door het versturen van deze foto geef je toestemming om de foto te gebruiken op de owned media-kanalen van de Organisatie. Door de koppeling van het account aan de persoonlijke Fitbit-account/Strava-account wordt deze sportsessie geregistreerd op het AA Drink-platform. Wie geen Fitbit- of Strava-account heeft kan ook een foto inzenden via de actiepagina van de website om kans te maken op de prijzen en/of gebruik maken van de app.

ARTIKEL 4 - Prijs

Bij voltooiing van de challenge door AA Drink Producten te kopen, maak je kans op exclusieve AA Drink Sneakers. Hiervoor wordt je via mail op de hoogte gesteld. Daarbovenop ontvang je sowieso nog 5 Boost Points bij het voltooien van de volledige challenge. 

De organisatie zal er alles aan doen om de hierboven vermelde prijs naar de winnaar op te sturen. Indien de gewonnen prijs niet meer op voorraad is, behoudt de organisator zich het recht om een andere prijs te voorzien en toe te sturen.

ARTIKEL 5 - Actieperiode
De actie loopt van 01.09.2023 vanaf 00h00 tot en met 31.10.2023 tot 23h59.

ARTIKEL 6 - Winnaars
De winnaars zullen per mail op de hoogte worden gebracht van hun prijs via het emailadres dat middels het deelnameformulier voor de Wedstrijd werd opgegeven. In de e-mail van de Organisator worden onder andere ook de verdere stappen aangekondigd. De beslissing van de Organisator betreffende de bepaling van de winnaar is onherroepelijk en definitief.

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid
Behoudens grove of opzettelijke fout, kunnen noch de Organisator , noch haar personeelsleden, noch derden waarop in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd, aanduiding van de winnaars en de aanvaarding van de prijs. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Druk-, spel-, of andere fouten, alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator. Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch de Organisator noch voornoemde personen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of fouten bij post- en verzendingsdiensten.

ARTIKEL 8 – Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, adres) worden verwerkt door de Organisator ., de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De gegevens die door de deelnemer worden meegedeeld worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van actie en de toekenning van de prijzen aan de winnaars. Elke deelnemer heeft het recht zijn persoonlijke gegevens op elk moment in te kijken en/of ze te laten corrigeren op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Organisator op het volgende adres: info@usd.nl . De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en worden bewaard zolang noodzakelijk voor het organiseren van de wedstrijd. De volledige privacy policy zoals toegepast door de Organisator staat op aa-drink.com

ARTIKEL 9 – Toezicht
De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de actie. Ze heeft het recht om in geval niet aan de voorwaarden is voldaan, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw de deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd. In die gevallen heeft ze eveneens het recht om de teruggave van de prijs te vragen aan de deelnemer, alsook een schadevergoeding voor geleden schade. De deelnemer aanvaardt door deelname aan de wedstrijd het wedstrijdreglement. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het wedstrijdreglement met betrekking tot de prijzen en het wijzigen, verlengen of annuleren van de wedstrijd in geval van overmacht, programmatorische, technische of organisatorische redenen. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, opschorting of annulering. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding. De resultaten van de Wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet worden aangevochten.

ARTIKEL 10 - Klachten
Bij klachten over deze Wedstrijd dient er contact opgenomen te worden met Organisator en dit per post of via e-mail naar: UNITED SOFT DRINKS B.V. t.a.v. MARKETING AA DRINK BENELUX Reactorweg 69 3504 AA Utrecht (Nederland) info@usd.nl Enkel klachten die ontvangen worden via dit kanaal en niet later dan 10 dagen na afsluiten van de wedstrijd. Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegdheid
Dit reglement valt onder de Nederlandse wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Nederlands recht. De rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van de Organisator zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze Wedstrijd, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.

Top