Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Organisator


Het loyalty programma AA Drink Boost Points wordt georganiseerd door UNITED SOFT DRINKS B.V., statutair gevestigd te Reactorweg 69, 3504 AA Utrecht, Nederland (hierna de ‘Organisator’).
Hieronder worden de voorwaarden en regels betreffende dit programma beschreven.ARTIKEL 2 - Deelname


Elke deelnemer aan dit loyalty programma dient woonachtig te zijn op een Belgisch of Nederlands (post)adres.
Alleen natuurlijke personen met een minimumleeftijd van 15 jaar, kunnen aan dit loyalty-programma deelnemen. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan dit loyalty programma als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan het loyalty programma gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk moment verdere deelname aan dit loyalty-programma worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.
Volgende personen zijn uitgesloten van deelname:Werknemers van de Organisator en de met haar verbonden organisaties en partnersHun familieleden in de eerste graad of personen die op hetzelfde adres wonen
De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de Organisator voor deelname aan de wedstrijd.
De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website, sportapplicaties Strava en Fitbit en/of het mailsysteem. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor het loyalty programma gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.ARTIKEL 3 – AA Drink Boost Points sparen

Boost Points zijn virtuele munten die de deelnemer/eigenaar van een account verdient door te sporten of door een foto te uploaden op de website www.aa-drink.com.Gedurende de periode dat het loyalty programma loopt, kan een persoon met een AA Drink account Boost Points toegekend krijgen.Deze Boost Points zullen in de toekomst door de deelnemer/accounteigenaar gebruikt kunnen worden om AA Drink producten aan te kopen in de webshop van de Organisator.De verdiende Boost Points blijven geldig tot 1 jaar na de dag dat het Boost Point verkregen werd.Het toekennen van Boost Points kan op volgende manier:Door eerst een AA Drink account te maken en daaraan vervolgens jouw persoonlijke Strava-app of Fitbit-app te koppelen of door een foto op te laden op de website www.aa-drink.com.Via Strava: Door het koppelen van zijn/haar Strava-account aan zijn/haar AA Drink-account op de website www.aa-drink.com worden gegevens van Strava verstrekt aan de Organisator om aan te tonen dat de deelnemer minimum 30 minuten gesport heeft. Let op: Handmatig ingevoerde sessies op Strava worden niet meegerekend en zijn dus niet geldig.
Via Fitbit:Door het koppelen van zijn/haar Fitbit-account aan zijn/haar AA Drink-account op de website www.aa-drink.com worden gegevens van Fitbit verstrekt aan de Organisator om aan te tonen dat de deelnemer minimaal 10.000 stappen heeft gezet. Let op: Handmatig ingevoerde sessies op Fitbit worden niet meegerekend en zijn dus niet geldig.
Via het uploaden van foto’s:Wie geen Fitbit of Strava heeft, kan via de website www.aa-drink.com foto’s uploaden. Gedurende de duur van dit loyalty programma zal een jury, aangesteld door de Organisator, beoordelen of de deelnemer gesport heeft of aan het sporten is. De deelnemer dient bijvoorbeeld een screenshot van een sportieve activiteit van minstens 30 minuten te uploaden of een foto aan te leveren via de website www.aa-drink.com waarop duidelijk te zien is dat de deelnemer een sportieve activiteit uitoefent. De beslissing van de jury inzake de geldigheid van de foto is onherroepelijk en definitief.
Per sportieve activiteit van 30 minuten (Strava) of door het zetten van 10.000 stappen (Fitbit) of door het opladen van een foto die vervolgens gevalideerd wordt door een jury (zie hierboven) verdien je 1 AA Drink Boost Point.Let op: er worden maximaal 2 Boost Points per dag toegekend per deelnemer. Indien de deelnemer bijvoorbeeld op 1 dag 2 x 30 minuten of langer gaat sporten, waarbij de Fitbit-app van diezelfde deelnemer meer dan 10.000 stappen registreert én diezelfde deelnemer upload 2 foto’s, dan zal die deelnemer ongeacht zijn sportieve prestaties die dag maar 2 Boost Points verdienen.Door in de toekomst deel te nemen aan bepaalde acties en wedstrijdenIn de toekomst zal de Organisator enkele sportieve acties uitschrijven waaraan je als deelnemer kan deelnemen en op deze manier AA Drink Boost Points te verdienen.

ARTIKEL 4: Boost Points

Boost Points zijn niet in geldwaarde uit te drukken en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.Je kan de AA Drink Boost Points in de toekomst alleen gebruiken in de webshop van de Organisator op de website www.aa-drink.com.Boost Points kunnen uitsluitend verdiend worden door personen die op www.aa-drink.com een account aangemaakt hebben.Per dag kan een deelnemer met een actieve AA Drink account maximaal 2 Boost Points verdienen.De Organisator heeft het recht om de activiteiten of de sportieve activiteit waarvoor je Boost Points ontvangt, te wijzigen alsook het recht om het aanbod in de webshop op elk moment te wijzigen, evenals het aantal in te wisselen Boost Points voor een specifiek product in de webshop.Boost Points van verschillende accounts kunnen niet samengevoegd worden. Boost Points vervallen 365 dagen nadat ze worden toegekend in je AA Drink account. Bij het stopzetten van een account, vervallen de Boost Points automatisch en worden deze niet overgezet naar een andere account.Het besteden van Boost Points kan enkel op de website www.aa-drink.com. Op deze website zal de Organisator in de loop van de maanden een webshop aanbieden. In deze webshop zal je verdiende Boost Points kunnen omruilen voor producten.De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om, al dan niet tijdelijk, procedurele of andere voorwaarden te stellen aan het besteden van Boost Points.Door het inruilen van Boost Points voor producten in de webshop ga je ook akkoord met de toepasselijke algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid


Behoudens grove of opzettelijke fout, kunnen noch de Organisator, noch haar personeelsleden, noch derden waarop in het kader van deze actie een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de actie, met inbegrip van de deelname aan de actie, aanduiding van de winnaars en de aanvaarding van de prijs. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
Druk-, spel-, of andere fouten, alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.
Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch de Organisator noch voornoemde personen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of fouten bij post- en verzendingsdiensten.
De Organisator is niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel dat door gebruik van de prijs zou worden veroorzaakt.ARTIKEL 6 - Persoonsgegevens


Door deel te nemen aan deze actie en door het aanmaken van een AA Drink Account op aa-drink.com stemt de deelnemer ermee in dat zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, adres, (indien van toepassing) foto of Fitbit/Strava-gegevens) worden verwerkt door de Organisator, de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.Het is de Organisator toegestaan persoonlijke gegevens die door de deelnemer verstrekt worden via de door de deelnemer ingestelde app- en devicekoppeling te gebruiken voor de volgende doeleinden:Om de persoonlijke data (stappen / workouts) te kunnen zien op de website www.aa-drink.com in het kader van deze actie met het oog op het toekennen van de AA Drink Boost Points. Elke deelnemer heeft het recht zijn persoonlijke gegevens op elk moment in te kijken en/of ze te laten corrigeren op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Organisator op het volgende adres: info@usd.nl.De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en worden bewaard zolang noodzakelijk voor het organiseren van deze actie. Door zijn/haar persoonsgegevens op te geven geeft de deelnemer de toestemming dat deze gegevens gebruikt worden voor het creëren van een account op de website aa-drink.com. Deze account geeft de deelnemer de mogelijkheid om in de toekomst deel te nemen met deze account aan acties en wedstrijden.
De volledige privacy policy (link toevoegen) van de Organisator staat op de website aa-drink.com.

ARTIKEL 7 - Toezicht


De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van deze actie. Ze heeft het recht om in geval niet aan de voorwaarden is voldaan, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw de deelnemer uit te sluiten van de actie. In die gevallen heeft ze eveneens het recht om de teruggave van de prijs te vragen aan de deelnemer, alsook een schadevergoeding voor geleden schade.
De deelnemer aanvaardt door deelname aan de actie het reglement. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het reglement en het wijzigen, verlengen of annuleren van de actie in geval van overmacht, programmatorische, technische of organisatorische redenen.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, opschorting of annulering van de actie. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.
De resultaten van de actie zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet worden aangevochten.ARTIKEL 8 - Klachten


Bij klachten over deze actie dient er contact opgenomen te worden met Organisator en dit per post of via e-mail naar:
UNITED SOFT DRINKS B.V.
t.a.v. MARKETING AA DRINK BENELUX
Reactorweg 69
3504 AA Utrecht (Nederland)
info@usd.nl
Enkel klachten die ontvangen worden via dit kanaal worden in aanmerking genomen.

ARTIKEL 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheid


Dit reglement valt onder de Nederlandse wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Nederlands recht. De rechtbanken van het rechtsgebied van de statutaire vestiging van de Organisator zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze actie, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.


Top