Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website www.aa-drink.com (“de Website”)

Draagwijdte en doel van de Gebruiksvoorwaarden
Deze Website is eigendom van United Soft Drinks B.V een vennootschap met maatschappelijke zetel in Nederland, 3542 AD Utrecht, Reactorweg 69, Postbus 40225.

Telefoon: 030-2410590

De Gebruiksvoorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden via de Website en alle daartoe bijhorende leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

De inhoud van de Website kan te allen tijde, zonder aankondiging of kennisgeving, aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Kennisgevingen
Alle kennisgevingen aan in verband met de Website, inclusief klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten en andere mededelingen dienen via info@usd.nl te verlopen. Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

Alle kennisgevingen door Unified Soft Drinks B.V. in verband met de Website geschieden uitsluitend via de of aan het door U opgegeven e-mailadres.

Gebruik van de Website
De Website mag enkel worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden meegedeeld door Unified Soft Drinks B.V..

Volgend gebruik van de Website wordt niet toegestaan:

 • gebruik op een onwettige manier of in afwijking van deze gebruiksvoorwaarden dan wel op een manier die onterecht een verband tussen jou en onze producten, diensten of merken suggereert;
 • gebruik dat naar volle discretie van Unified Soft Drinks B.V. schade aan Unified Soft Drinks B.V. of derden kan toebrengen;
 • het reproduceren of openbaar maken van delen of het geheel van de Website;
 • het hacken of pogen tot hacken van de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze Website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan United Soft Drinks B.V. of rechthoudende derden. Geen enkele van de bestanddelen van de Website mogen worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen of op enige wijze worden gebruikt tenzij Unified Soft Drinks B.V. hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Waarborg en aansprakelijkheid
United Soft Drinks B.V. geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Website.

Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is UNIFIED SOFT DRINKS B.V. niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van UNIFIED SOFT DRINKS B.V. of de communicatie tussen de Website en de servers worden aangevallen door derden.

United Soft Drinks B.V. is niet aansprakelijk voor enige, directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van de Website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks op de Website, met inbegrip, zonder beperking, van, werkonderbrekingen, beschadiging van de door U gebruikte software of hardware, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, verliezen of beschadiging van gegevens op Uw toestel.

De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in geval van opzet of zware fout.

Aanvullende voorwaarden
De Website kan producten, diensten en inhoud van derden integreren of hiernaar verwijzen. Unified Soft Drinks B.V. beheert deze producten, diensten en inhoud van derden niet en is hier bijgevolg niet verantwoordelijk voor. Je dient de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van toepassing op zulke producten, diensten en inhoud te lezen.

UNIFIED SOFT DRINKS B.V. organiseert promotionele wedstrijden en commerciële acties op de Website. Hierop zijn deze gebruiksvoorwaarden, het UNIFIED SOFT DRINKS B.V. privacy beleid en de algemene voorwaarden van de Webshop voor AA Drink Boost Points van toepassing.

Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Bewijs
U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen
Op deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht uw woonplaats. Ingeval van geschillen die niet via buitengerechtelijke weg opgelost kunnen worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van Unified Soft Drinks B.V. bevoegd.


Algemene voorwaarden AA Drink Boost Points

ARTIKEL 1 - Organisator
Het loyalty programma AA Drink Boost Points wordt georganiseerd door United Soft Drinks BV, statutair gevestigd te Reactorweg 69, 3504 AA Utrecht, Nederland (hierna de ‘Organisator’) via de Webshop www.aa-drinks.com (hierna “de Webshop”).

Hieronder worden de voorwaarden en regels betreffende dit programma beschreven.


ARTIKEL 2 – Toelatingsvoorwaarden deelname aan het loyalty programma
Elke deelnemer aan dit loyalty programma dient woonachtig te zijn op een Belgisch of Nederlands (post)adres.

Alleen natuurlijke personen met een minimumleeftijd van 16 jaar, kunnen aan dit loyalty-programma deelnemen. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan dit loyalty programma als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan het loyalty programma gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk moment verdere deelname aan dit loyalty-programma worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op AA Drink Boost Points worden afgenomen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen.


ARTIKEL 3 – Reglement AA Drink Boost Points
Wat zijn AA Drink Boost Points?

 • Boost Points zijn virtuele munten die door de deelnemer verzameld kunnen worden op voorwaarde dat de deelnemer een AA Drink account heeft.
 • Gedurende de periode dat het loyalty programma loopt, kan een persoon met een AA Drink account Boost Points toegekend krijgen.
 • Met deze AA Drink Boost Points kunnen er in de Webshop producten aangekocht worden.
 • Een verdiend Boost Point blijft geldig tot 1 jaar na de dag dat het Boost Point verkregen werd.
 • Boost Points zijn niet in geldwaarde uit te drukken en kunnen niet ingewisseld worden voor geld.
 • Je kan de AA Drink Boost Points alleen gebruiken in de Webshop van de Organisator.
 • Boost Points kunnen uitsluitend verdiend worden door personen die in de Webshop een account aangemaakt hebben.
 • Per dag kan een deelnemer met een actieve AA Drink account maximaal 2 Boost Points verdienen door te sporten. Hij/zij kan wel meerdere AA Drink Boost Points verdienen door bvb 2 keer te sporten gedurende minimum 30 minuten én productcodes in te geven op de site én/of door vrienden uit te nodigen.
 • De Organisator heeft het recht om de activiteiten of de sportieve activiteit waarvoor je Boost Points ontvangt, te wijzigen alsook het recht om het aanbod in de Webshop, evenals het aantal in te wisselen Boost Points voor een specifiek product in de Webshop op elk moment te wijzigen.
 • Boost Points van verschillende accounts kunnen niet samengevoegd worden. Bij het stopzetten van het account van de deelnemer, vervallen diens Boost Points automatisch en worden deze niet overgezet naar een andere account.
 • Door het inruilen van Boost Points voor producten in de Webshop stemt de deelnemer in met deze algemene voorwaarden.

Hoe worden AA Drink Boost Points toegekend?
AA Drink Boost Points kunnen enkel maar toegekend worden als de deelnemer een AA Drink account heeft aangemaakt op de Webshop.

De AA Drink Boost Points kunnen op verschillende manieren toegekend worden:

 1. Door te sporten via de sport apps Strava en Fitbit
  De deelnemer die beschikt over een AA Drink account kan zijn AA Drink account koppelen met Strava of Fitbit:

  Via Strava:
  Door het koppelen van zijn/haar Strava-account aan zijn/haar AA Drink-account op de Webshop www.aa-drink.com worden gegevens van Strava verstrekt aan de Organisator om aan te tonen dat de deelnemer minimum 30 minuten gesport heeft.
  Let op: Handmatig ingevoerde sessies op Strava worden niet meegerekend en gelden niet om AA Drink Boost Points te verkrijgen.
  Per sportieve activiteit van 30 minuten via Strava verdien je 1 AA Drink Boost Point. Je kan maximaal 2 AA Drink Boost Points verdienen op een tijdspanne van 24h door te sporten.

  Via Fitbit:
  Door het koppelen van zijn/haar Fitbit-account aan zijn/haar AA Drink-account op de Webshop www.aa-drink.com worden gegevens van Fitbit verstrekt aan de Organisator om aan te tonen dat de deelnemer minimaal 30 minuten gesport heeft.
  Let op: Handmatig ingevoerde sessies op Fitbit worden niet meegerekend en gelden niet om AA Drink Boost Points te verkrijgen.
  Per sportieve activiteit van 30 minuten via Fitbit verdien je 1 AA Drink Boost Point. Je kan maximaal 2 AA Drink Boost Points verdienen op een tijdspanne van 24h door te sporten.

 2. Door het uploaden van sportfoto’s
  Wie geen Fitbit of Strava heeft, kan via de Webshop foto’s uploaden waarop duidelijk te zien is dat de deelnemer een sportieve activiteit uitoefent of een screenshot waarop hij/zij een sportieve activiteit van minstens 30 minuten upload. Gedurende de duur van dit loyalty programma zal een jury, aangesteld door de Organisator, beoordelen of de deelnemer gesport heeft of aan het sporten is. De beslissing van de jury inzake de geldigheid van het geleverde bewijs is onherroepelijk en definitief.
  Door het opladen van een foto die vervolgens gevalideerd wordt door een jury verdien je 1 AA Drink Boost Point.

 3. Door deel te nemen aan bepaalde sportwedstrijden
  Wanneer je deelneemt aan sportevenementen gesponsord door AA Drink verdien je eveneens AA Drink Boost Points. Het aantal verdiende AA Drink Boost Points hangt af van het event.

 4. Door AA Drink producten te kopen.
  Op elk etiket van een AA Drink product (met uitzondering van AA Drink Smart Recovery, AA Drink Full Recovery en Burner) vind je een code. Deze code kan worden ingegeven via de account pagina op de website. Elke ingevoerde code staat garant voor 1 AA Drink Boost Point. Je kan maximaal per dag 2 codes ingeven.

 5. Door vrienden uit te nodigen.
  Personen met een actief AA Drink account, kunnen op hun beurt vrienden uitnodigen om zo extra AA Drink Boost Points te verdienen. Per vriend die zich via jou registreert, ontvang jij 1 AA Drink Boost Point. Om fraude tegen te gaan kan er via het principe van het uitnodigen van vrienden gedurende de looptijd van de actie maximaal een totaal van 5 AA Drink Boost Points verdiend worden.

 6. Door deel te nemen aan AA Drink events en wedstrijden.
  Personen met een AA Drink account die deelnemen aan wedsrijden op de site aa-drink.com kunnen extra Boost Points verdienen. Het aantal verdiende AA Drink Boost Points hangt af van het event.


Hoeveel Boost Points kan je verzamelen per dag door te sporten?

Er worden maximaal 2 AA Drink Boost Points per dag toegekend per deelnemer door te sporten. Indien de deelnemer bijvoorbeeld op 1 dag 2 x 30 minuten of langer gaat sporten, waarbij de Fitbit-app of Strava-app deze activiteit logt en dezelfde deelnemer die dag ook nog eens 2 foto’s uploadt, dan zal die deelnemer, ongeacht zijn sportieve prestaties, die dag maar 2 Boost Points verdienen.


ARTIKEL 4 - Toezicht
De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van het loyalty programma. Ze heeft het recht om in geval niet aan de voorwaarden is voldaan, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw de deelnemer uit te sluiten van het loyalty programma. De deelnemer aanvaardt door deelname aan het loyalty programma het reglement. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het reglement en het wijzigen, verlengen of annuleren van de actie in geval van overmacht, programmatorische, technische of organisatorische redenen.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, opschorting of annulering van het loyalty programma. De resultaten van de actie zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet worden aangevochten.


ARTIKEL 5 - Aanbod Producten
Ondanks het feit dat de catalogus van producten op de Webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Organisator niet. De Organisator is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Organisator is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Organisator. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle vermelde prijzen van producten zijn uitgedrukt in om te ruilen Boost Points,. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De bij producten horende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


ARTIKEL 6 - Online aankoop
De overeenkomst tussen De Organisator en u komt tot stand op het moment dat u aan de door De Organisator gestelde voorwaarden heeft voldaan, onder voorbehoud van het recht van de bestelling af te zien zoals hieronder bepaald.

Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

U kan zelf de selectie van producten in uw winkelwagen vullen met de gewenste aankopen. Door de winkelwagen te selecteren krijgt U steeds een volledig overzicht van:

 • de producten die werden besteld;
 • de individuele prijs, uitgedrukt in AA Boost Points, van de betreffende producten;
 • de totale prijs inclusief btw van de volledige aankoop uitgedrukt in AA Boost Points;
 • de verzendkosten (indien van toepassing) die worden aangerekend voor de levering van de bestelling.

Op het moment dat wij uw bestelling ontvangen wordt deze in behandeling genomen.

U bent verantwoordelijk voor de registratie van het juiste leveringsadres, teneinde foute verzending te voorkomen.

De Organisator behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen, zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige bestellingen.

De Organisator bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.


ARTIKEL 7 - Levering en uitvoering van de overeenkomst
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de deelnemer geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

De door De Organisator opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De opgegeven leveringstermijn is steeds vermeld in werkdagen, weekend- en feestdagen niet meegerekend.

Zodra de producten op het door U opgegeven adres zijn geleverd, gaat de eigendom en het risico, waar het deze producten betreft, over op U.

Indien U een product besteld dat niet op voorraad is, dan zal dit meegedeeld worden via e-mail na de bestelling.

De producten uit de webshop zullen enkel verstuurd worden naar fysieke adressen in Nederland, België en Duitsland.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onverwijld worden gemeld aan de Organisator.


ARTIKEL 8 - Verzakingsrecht
U heeft het recht af te zien van de bestelling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de bestelling of op de levering.

Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Uw verzakingsrecht vervalt wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de bestelling of de levering van het product ondubbelzinnig schriftelijk kenbaar te maken. U kan daarbij gebruik maken van dit formulier. De producten dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren op het volgende adres:

Distriworks bv
Generaal de Wittelaan 15
2800 Mechelen
België

De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten Uwe laste. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

De Organisator betaalt U terug, enkel door middel van in te ruilen AA Boost Points, zoals deze waarmee U de oorspronkelijke transactie heeft verricht. In ieder geval zullen U voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 9 - Garantie
De producten aangeboden door De Organisator voldoen aan de wettelijke normen.

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd bij levering, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan de Organisator te melden via het mailadres info@aa-drink.com.

Een niet zichtbaar gebrek dient U binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na vaststelling ervan schriftelijk per e-mail te melden. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De Organisator volgt de officiële garantie richtlijnen van haar leveranciers. Deze zullen altijd worden vermeld bij bestelling van het product. Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van de Organisator, behalve de verzendkosten gemaakt door U om het product te retourneren.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door U.


ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid
De Organisator is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens met betrekking tot de producten. De Organisator doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen.

Door onopzettelijke foutieve voorraad gegevens of producten die niet meer leverbaar zijn kan het voorvallen dat een product niet meer leverbaar is. In deze gevallen zal De Organisator u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de Webshop, sportapplicaties Strava en Fitbit en/of het mailsysteem. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor het loyalty programma gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

In alle gevallen waarin we aantoonbaar aansprakelijk kunnen worden gesteld, is deze aansprakelijkheid, voor zover wettelijk toegestaan, beperkt tot ruilwaarde van de AA Boost Points die U verkreeg. Niets in deze algemene voorwaarden beoogt onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten in geval van opzet of zware fout.


ARTIKEL 11 - Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan deze actie en door het aanmaken van een AA Drink Account op de Webshop stemt de deelnemer ermee in dat zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, adres, (indien van toepassing) foto of Fitbit/Strava-gegevens) worden verwerkt door de Organisator, de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Het is de Organisator toegestaan persoonlijke gegevens die door de deelnemer verstrekt worden via de door de deelnemer ingestelde app- en device koppeling te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om uw persoonlijke data (foto’s / workouts) te kunnen zien op de Webshop in het kader van deze actie met het oog op het toekennen van de AA Drink Boost Points;
 • Om uw bestelling met AA Drink Boost Points te verwerken
 • Om nieuwsbrieven te versturen
 • Om u op de hoogte te brengen van andere activiteiten waarmee Boost Points gespaard kunnen worden
 • Voor reclame en marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijk recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Organisator op het volgende adres: info@usd.nl, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de organisator op het volgende adres: info@usd.nl.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Organisator heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Organisator houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
U kan het volledige privacy beleid raadplegen op de Webshop. Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u ons contacteren op het volgende adres: info@usd.nl.


ARTIKEL 12 - Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de Webshop kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U kan het volledige cookie beleid raadplegen op de Webshop.


ARTIKEL 13 – Klachten
Bij klachten over deze actie dient er contact opgenomen te worden met Organisator en dit per post of via e-mail naar:

Unified Soft Drinks B.V.
t.a.v. MARKETING AA DRINK BENELUX
Reactorweg 69
3504 AA Utrecht (Nederland)
info@usd.nl

Enkel klachten die ontvangen worden via dit kanaal worden in aanmerking genomen.

De Organisator doet er alles aan om vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen te behandelen.

U kan uw klacht ook aanmelden via het ODR platform (https://webgate.ec.europa.eu) van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen Europa.


ARTIKEL 14 - Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Organisator om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ARTIKEL 15 - Toepasselijk recht en bevoegdheid
Dit reglement valt onder de Nederlandse wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Nederlands recht. De rechtbanken van het rechtsgebied van de statutaire vestiging van de Organisator zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze actie, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.
Actie voorwaarden Social Actie AA Drink – High Energy


Definties


Actie

Social Actie AA Drink

Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden voor de Social Actie AA Drink

United Soft Drinks

United Soft Drinks B.V.

Actieperiode

Van 31 maart 2023 tot 20 april 2023

Deelnemer

Een (rechts)persoon die een account heeft op het AA Drink Boost platform, gekoppeld aan een persoonlijk e-mailadres en gedurende de actieperiode van 31 maart tot 20 april een foto volgens de voorwaarden stuurt naar het Instagram platform van AA Drink


De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Social Actie AA Drink:


Voorwaarden

1. Als Deelnemer stuur je een foto van een AA Drink High Isotone 33cl of 50cl gecombineerd met de unieke Boostcode en desbetreffende clublogo naar de Instagram DM pagina van AA Drink.

2. Deel met je foto ook je mailadres waar je Boost Platform account aan is gekoppeld.

3. Gedurende de Actieperiode krijgen deelnemers die een foto hebben gestuurd volgens de richtlijnen (beschreven bij 1.) én een Boost Account hebben aangemaakt (gekoppeld aan hun persoonlijke e-mailadres) gedurende de actie periode 100 Boost Points. De actie gaat van start vanaf 31 maart 2023 tot 20 april 2023.

4. Deelnemers kopen een AA Drink 33cl of 50cl om mee te doen aan de actie. Mogelijke kosten voor de Deelnemer worden niet vergoed.

5. Deze actie is alleen geldig voor Deelnemers met een AA Drink Boost account gekoppeld aan een persoonlijk e-mailadres. Nog geen account, via de volgende link kun je je registreren: https://aa-drink.com/user/register.

6. Elke Deelnemer kan slechts eenmaal aanspraak maken op de te winnen prijs.

7. Het aanmaken van een account op het AA Drink Boost platform is gratis. Deelname aan deze actie verplicht de Deelnemer tot het doen van minimaal 1 transactie.
8. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

9. Voldoet de foto niet aan de genoemde eisen en/of heb je geen account dan is de actie niet geldig. Fouten voorbehouden.

10. Word er na de actieperiode eindigend op 20 april 2023 een foto gestuurd en/of een account aangemaakt dan is dit niet meer geldig en wordt het niet meer goedgekeurd.


Aanvaarding actievoorwaarden

Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer automatisch de Actievoorwaarden. United Soft Drinks mag de Actie voortijdig beëindigen of de Actievoorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen communiceert United Soft Drinks via mail met de Deelnemer.


Deelname

Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die een AA Drink Boost account heeft of deze gedurende de actieperiode van 31 maart 2023 tot 20 april 2023 heeft aangemaakt/geactiveerd.


Wegens drukte op het Boost Platform kan het zijn dat een bestelling wat vertraging heeft.


Top